اعلام تغییر دامنه سایت گروه مشاوریار

اعلام تغییر دامنه سایت گروه مشاوریار
با عنایت به ایجاد و ثبت شرکت مهندسی راهبرد مشاوریار به شناسه ملی 14010031330 جهت ارائه خدمات و اطلاع رسانی دامنه سایت از moshaver-yar.ir به دامنه راهبرد مشاوریار https://rahbord.co تغییر مالکیت پیدا کرده و کلیه خدمات، محتوا و اخبار از طریق سایت راهبرد در دسترس خواهد بود.
بدیهی است درج هر نوع اخبار جعلی و یا محتوای غیر قانونی از سایت قبلی مسئولیتی برای این شرکت ایجاد نمی نماید.
با تشکر