بررسی بازسازی خانه قدیمی اصفهان

خدمات اداری، مشاوره و تهیه نقشه و گزارش زمان بندی جهت بازسازی، بافت های فرسوده و خانه های سنتی با کاربری بوم گردی و هتل

مهندس خانم سلمانی – غنی پور

استان اصفهان

تاریخ: ۹۸/۹/۱۸