حمایت دادستان از تولید و تولیدکنندگان

5 خبر خوش دادستان کل کشور برای تولید و تولیدکنندگان

دستورات جدید قضایی به بانکها در مورد مالکین، ضامنین،وثایق و دیگر دست اندرکان و ادوات عرصه تولید

منبع: اخبار ادلیه- میزان