سامانه جدید قوه قضاییه برای رفع سواثر از چکهای برگشتی

راه اندازی سامانه جدید قوه قضاییه برای رفع سواثر از چکهای برگشتی

خروج مدیران دارای سواثر از لیست سیاه بانک مرکزی

با آغاز به کار این سامانه، از کلیه چکهای برگشتی ۳ساله فاقد شکایت رفع سواثر می شود

👈تمامی بانکها مکلفند با مراجعه به سایت “عدل ایران” به صورت آنلاین استعلام گرفته و در صورت عدم شکایت، با اعمال کد ۶ در سامانه بانک مرکزی بلافاصله از چک‌ها رفع سوء اثر نمایند.

👈بانک مرکزی از شهریورماه ۹۸ به بعد، امکان رفع سواثر از چک هایی که ۷ سال از تاریخ آن گذشته باشد را به طور کامل از سیستم خود حذف نمود

👈 اخیرا افرادی که قبل از سال ۹۷به واسطه امضای چکهای شرکت شامل اعمال محرومیت و درج در لیست سیاه بانک مرکزی بودند از این لیست خارج شدند اما این امتیاز مشمول افراد پس از سال ۹۷ نخواهد شد.