نحوه رسیدگی به اختلافات بین بانکها و کارگروه های رفع موانع تولید مشخص شد

📌رییس بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید، نحوه رسیدگی به اختلافات بین بانکها و کارگروه های رفع موانع تولید را مشخص کرد

📌 هیأت متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی در هر استان( که به پیشنهاد استاندار توسط رییس بانک مرکزی منصوب می شوند) موظف است دلایل و مستندات بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظرکند.

📌در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت نماید.

📌 عدم تمکین بانک از رای هیات مذکور به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد.

📌 دبیر کمیسیون هماهنگی بانکها در هر استان، دبیر هیات خبرگان استانی خواهد بود. مدیران واحدهای تولیدی و مدیران موسسات غیرمجاز نمی توانند به عضویت این هیات دربیایند./حقوق بانكى