چک یا سفته کدام یک برای ضمانت دریافت طلب مناسب تر است؟

  • تفاوت‌های چک و سفته چیست؟

تفاوت‌های چک و سفته چیست؟ چک از سه طریق کیفری، حقوقی و ثبت قابل وصول است، اما سفته صرفاً از طریق حقوقی قابل وصول است.

چک از سه طریق کیفری، حقوقی و ثبت قابل وصول است، اما سفته صرفاً از طریق حقوقی قابل وصول است.

صدور گواهی عدم پرداخت در چک تقریباً بدون هزینه است، در حالی که در سفته، درصدی از وجه آن باید به عنوان هزینه واخواست پرداخت شود.

اگر چک به امضای مدیرعامل شرکت یا نماینده صاحب حساب صادر شود، مدیرعامل یا نماینده صاحب حساب چک متضامناً مسئول پرداخت وجه هستند، در حالی که در سفته این‌طور نیست.

خسارت تاخیر تادیه در چک از تاریخ سررسید چک محاسبه می‌شود ولی در سفته این وضعیت از تاریخ تقاضا قابل محاسبه است.

چک تنها سندی است که بدون مراجعه به دادگاه می‌توان از طریق اداره ثبت نسبت به وصول آن اقدام کرد ولی سفته فاقد چنین امتیازی است.

درج مبلغ در سفته اصولا محدود به مبلغ چاپ شده در آن است ولی درج مبلغ در چک نامحدود است.

با توجه به متعدد بودن ابزارهای اجرایی چک در قانون ایران و همچنین تمهیداتی که اخیراً در قانون برای آن منظور شده، چک برای ضمانت دریافت طلب مناسب‌تر است.