برخی از خدمات ما

برنامه ریزی و كنترل پروژه ها

تهیه ساختار شكست كاری

اخذ و كنترل گزارشات كارگاهی

تهیه و ارایه گزارشات پیشرفت ادواری

تهیه نمودار هزینه عملیاتی پیمانکاران اجرایی

کنترل جریان وجوه نقد (درآمد و هزینه کرد پروژه) Cash Flow

تهیه نمودارهای S-Curve

اخذ کلیم های زمانی و اجرایی پروژه

ارایه راه کارهای جبران تاخیرات فیزیکی و مالی پروژه Touch Up Plan

تهیه Replan

تهیه گزارشات مدیریتی، هفتگی و ماهانه

حضور و ارایه گزارش در جلسات ادواری پروژه ها

کنترل امور قرارداد ها و صورت وضعیت ها

كنترل تضامین و كسورات

كنترل محدوده كاری در قراردادها

تهیه و كنترل صورت وضعیت ها

نظارت بر انطباق امور اجرایی با قراردادها

تهیه اسناد مناقصه انتخاب پیمانكاران اجرایی

معرفی کنترل پروژه و امور قراردادها

این گروه با اتكا بر دانش و تجربیات کارشناسان توانا و باسابقه خود و با استفاده از جديدترين نرم افزارهای استاندارد و قدرتمند مرتبط، قابلیت برنامه ريزي و كنترل مالي و زماني پروژه‌ها، از طريق تهيه برنامه هاي زمان بندي، دريافت گزارشات روزانه و هفتگي كارگاهي و تهيه و ارائه گزارشات متنوع ادواري، تهيه گزارشات Cash Flow تهيه و كنترل صورت وضعيت‌ها، كنترل محدوده پروژه، شناسايي و كنترل ريسك هاي موجود اجراي استانداردهاي مديريت پروژه در خصوص مثلث مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK و كنترل امور قراردادي را دارا بوده و پل ارتباطي كارآمدي را بين عوامل مختلف پروژه ايجاد نموده است.
نرم افزارهاي اصلي مورد استفاد در اين بخش شامل Microsoft Office Project و نرم افزارهاي گروه Primavera شامل Primavera pertmaster ، P6 ‌ و Primavera Contract Manager مي باشند.

در صورت نیاز به هر یک از خدمات فوق، آماده همکاری می باشیم.

جهت دریافت خدمات ما لطفاً بر روی دکمه تنظیم قرارکاری زیر کلیک کنید.